Ogłoszenia Duszpasterskie na III Niedziela Zwykła 22 stycznia 2017

 • We wtorek podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencjach Ojczyzny.
 • W środę, zapraszamy na  drugi dzień Wielkiej Dziewięcio-środowej Nowenny przygotowującej do Uroczystości Patronalnej naszego Sanktuarium.
 • W najbliższą sobotę o godz. 11.30 – zapraszamy na Mszę św. w intencji chrześcijan cierpiących prześladowanie za wiarę w Afganistanie. Homilię wygłosi ks. Marcin Dąbrowski z Papieskiego Stowrzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 • W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 zapraszamy na koncert kolęd – Zespołu Muzyki Dawnej Anonymous.
 • Dzisiaj odbędzie się prezentacja z cyklu „Wielcy Mistycy” poświęcona „Tajemnicy Macierzyństwa”.
 • Przypominamy, że przy wyjściu z kościoła zbierane są dziś do puszek „Caritas” ofiary dla ubogich.
 •  W związku z rozwojem kultu św. Józefa w naszym sanktuarium prosimy o informowanie nasotrzymywanych za wstawiennictwem św. Józefa łaskach. Świadectwa działania tego Patrona w Waszym życiu można składać w zakrystii.OGŁOSZENIE FLOS CARMELI: z okazji trwającej Nowenny przed uroczystością św. Józefa polecamy liczne publikacje związane z patronem Sanktuarium oraz biografię s. Łucji, wizjonerki z Fatima

Dziewięciośrodowa nowenna I dzień

WPROWADZENIE

Jan Paweł II: Ponowne rozważenie uczestnictwa Małżonka Maryi w Boskiej tajemnicy pozwoli Koś­ciołowi, podążającemu ku przyszłości wraz z całą rodziną ludzką, odnajdywać wciąż na nowo swą toż­samość na gruncie tej odkupieńczej ekonomii, która wiąże się u podstaw z tajemnicą Wcielenia.

Józef z Nazaretu w tej właśnie tajemnicy uczest­niczył jak nikt inny z ludzi poza Maryją, Matką Sło­wa Wcielonego. Uczestniczył wspólnie z Nią, objęty rzeczywistością tego samego wydarzenia zbawcze­go. Był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny „przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”1 (Re- demptoris Custos 1).

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, u progu nowych czasów to właśnie Tobie pierwszemu została objawiona ta wspaniała nowina: Słowo stało się Ciałem w łonie Twojej Małżonki. Zwiastowanie Anielskie wpro­wadziło Cię w Tajemnicę Bożą, czyniąc Cię jej powiernikiem. Bóg wyznaczył Ci zadanie prze­wyższające zasługi wszystkich wcześniejszych pa­triarchów: zaufał Ci bezgranicznie, powierzając rolę strażnika swojego planu miłości dla świata.

DZIEŃ I

Jan Paweł II: [Anioł] zwraca się do Józefa jako do „męża Maryi”, do tego, który w swoim czasie ma nadać […] imię [Jezus] Synowi, który narodzi się z poślubionej Józefowi Dziewicy nazaretańskiej. Zwraca się więc do Józefa, powierzając mu zadania ziemskiego ojca w stosunku do Syna Maryi. „Zbu­dziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”1. Wziął Ją razem z całą tajemnicą Jej macierzyństwa, razem z Synem, który miał przyjść na świat za sprawą Du­cha Świętego. Okazał w ten sposób podobną jak Ma­ryja gotowość woli wobec tego, czego odeń żądał Bóg przez swego Zwiastuna (Redemptoris Custos 3).

Modlitwa do św. Józefa

ŚwiętyJózefie, dyskrecja ewangelicznego prze­kazu o Tobie jest najpiękniejszą pochwałą, jaką można było Cię obdarzyć. Dla Ciebie wszystko jest proste: Bóg mówi, a Ty słuchasz i jesteś Mu posłuszny. Wystarcza Ci wiara – to ona rozświetla ciemności Twej nocy, gdy bez wahania wyruszasz drogami nadziei, by wypełnić posługę miłosier­dzia, którą powierzył Ci Twój Pan.

Jedyną Twoją nagrodą jest być sługą radości Ojca, pozostając w cieniu Jego chwały. Już wcze­śniej doświadczyłeś tego, co głosił Jan Chrzciciel: „Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”1.

Na długo przed apostołami zakosztowałeś do­skonałej radości życia oddanego z miłości. Wraz z Maryją, Twoją Małżonką, jako pierwszemu dane Ci było uczestniczyć w wyjątkowej radości Trzech Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jakże łagodna i przenikająca do głębi była ta radość Świętej Rodziny! Jak słońce opro­mieniała ona Wasze życie – mocniejsza od stra­chu, gdy życie Dzieciątka było zagrożone, głębsza niż wszelkie troski, których życie Wam nie szczę­dziło, odporna na rutynę codziennego życia.

Święty Józefie, naucz nas odkrywać w sercu naszej codzienności tę drogocenną perłę, jaką jest radość Bożego Ducha, byśmy żyli, jak Ty, w prostocie wiary, nie szukając niczego prócz woli Tego, który pierwszy nas umiłował.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

*” Nowenna do św. Józefa z Janem Pawłem II” Wydawnictwo Flos Carmeli

 

6% lub 10%

ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM O KWOTĘ PRZEKAZANYCH  DAROWIZN NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Obowiązujący aktualnie system prawa podatkowego daje podatnikom, zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym, dokonującym darowizn na cele kultu religijnego, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę przekazanych darowizn na cele kultu religijnego.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu między innymi darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości 6% dochodu (odpowiednio 6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28).

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu między innymi darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu wykazywanego w zeznaniu CIT-8.

Odliczenia z tytułu darowizn, w tym darowizn na cele kultu religijnego, można dokonać, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawiera definicji pojęcia „kult religijny”. Według Słownika języka polskiego /PWN Warszawa 1978r./, kult religijny oznacza „zewnętrzny aspekt religii w odróżnieniu od teoretycznej doktryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych”. W myśl podanej definicji, celom kultu religijnego służą zarówno działania, które odnoszą się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury. W orzecznictwie sądów administracyjnych pojęcie „cele kultu religijnego” należy rozumieć jako środki przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych.

W przypadku Kościoła Katolickiego, podmioty na rzecz których możliwe jest przekazanie darowizn podlegających odliczeniu od dochodu wymienia ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.).

 

Klasztor Karmelitów Bosych

 • ul. Działowa 25, 61-747 Poznań
 • tel. 618 529 293
 • Adres e-mail: poznan@karmelicibosi.pl
  Konto bankowe numer 18 1240 1763 1111 0000 1813 4117

Ogłoszenia Duszpasterskie na II Niedziela Zwykła 15 stycznia 2017

 • W najbliższy wtorek, 17.01, o godz. 18.00, Msza św. o pokój serca i za nieuleczalnie chorych w ramach Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II.
 • O godz. 19.00 – Piwnica duchowa z cyklu Galeria spotkań – zaprasza na na prezentację twórczości Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej. Całość przygotował i prowadzi Jakub Żmidziński.
 • W śro, 18.01, o godz. 18.00, pierwszy dzień  Dziewięciośrodowej Nowenny przygotowującej do Uroczystości Patronalnej naszego Sanktuarium i ogłoszenia tytułu bazyliki. W czasie nowenny prosimy przez wstawiennictwo św. Józefa w intencjach rodziny. Wszystkich Was serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
 • W sobotę, 21.01, po Mszy św. o godz. 11.30 adoracja w intencji powołań do Karmelu.
 • W przyszłą NIEDZIELĘ zapraszamy wszystkich narzeczonych na Mszę św. o godz. 13.00. Po niej nastąpi nabożeństwo wraz z błogosławieństwem narzeczonych. Okazją do naszej modlitwy jest przypadające wspomnienie Zaślubin Maryi ze Świętym Józefem, jednocześnie jest to Msza św. animowana przez „Wspólnotę Rodzin im. Ludwika i Zelii Martin”, działająca przy naszym Sanktuarium.
 • Zaś godz. 17.00 Piwnica duchowa z cyklu Wielcy Mistycy zaprasza na prezentację cyklu „Tajemnica Macierzyństwa – „Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę, w Jerozolimie doznacie pociechy» (Iz 66,13). Przygotowanie tekstów i reżyseria: Joanna Kiersztejn.
 • Dziś o  godz. 17.00 spotkanie czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej z Mszą świętą, nabożeństwem i obrzędem przyjęcia do Szkaplerza. 

Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedziele Chrztu Pańskiego- 8 stycznia 2017

 • W najbliższy wtorek, 10 stycznia, o godz. 18.00, Msza św. dla Wspólnoty Św. Moniki w intencji dzieci i rodziców.
 • Zaś o godz. 19.00, Piwnica duchowa z cyklu Dialogi poetyckie zaprasza na prezentację tomiku Sławomira Krzyśka – „W ciszy”. Spotkanie prowadzi Andrzej Sikorski.
 • W najbliższą środę, 11 stycznia, zapraszamy na Mszę wieczorną i modlitwę w intencjach rodzin oczekujących dziecka przez wstawiennictwo św. Józefa.
 • W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, zapraszamy na koncert kolęd o godz. 14.00 – tej.
 • Zaś wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej zapraszamy na spotkanie, które rozpocznie się Mszą św. o godz. 17.00 w kościele, potem Nabożeństwo szkaplerzne, przyjęcie do szkaplerza i spotkanie formacyjne w Przystani św. Józefa.
 • Zgodnie z zapowiedzią dzisiejsza taca jest przeznaczona na fundusz remontowo-budowlany naszego zespołu klasztornego. Za wszelkie ofiary bardzo dziękujemy i chcemy też przypomnieć, że w intencji ofiarodawców jest sprawowana w każdą drugą niedzielę Msza św. o godz. 16.50 w ramach Godzin skupienia, które odbędą się również i w dniu dzisiejszym.
 • Pragniemy podzielić się radosną informacją, że nasze sanktuarium dekretem Papieża Franciszka zostało podniesione do godności bazyliki mniejszej.

   

   

Ogłoszenia Duszpasterskie na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi- 1 stycznia 2017

 • W piątek, 6 stycznia, obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, święto Trzech Króli. Porządek Mszy Świętych niedzielny.
 • Od soboty, 7 stycznia 2017, powraca stały dyżur w konfesjonale.
 • W niedzielę 8 stycznia około godziny 18:45 w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha odbędzie się charytatywny koncert kolęd dla prowadzonego przez Siostry Elżbietanki Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Łopiennie. Wystąpi chór HASŁO pod dyrekcją Henryka Górskiego.
 • W przyszłą niedzielę, Świętem Chrztu Pańskiego kończymy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła. Rozpocznie się okres zwykły, którego pierwsza część potrwa do Środy Popielcowej, 1 marca.
 • Również w niedzielę 8 stycznia zapraszamy na Godziny skupienia      od godz. 15.30. W programie konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. Prowadzi o. Wojciech.
 • W roku 2017 przypada setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Z tej okazji w piśmie Pod płaszczem Maryi zamieściliśmy program formacyjny na poszczególne miesiące w duchu orędzia fatimskiego. Kwartalnik jest wyłożony z tyłu kościoła. Zachęcamy do lektury.