Nowe życie w Chrystusie na wzór św. Józefa – nowenna- IV dzień

Św. Józefie, wychowywałeś razem z Maryją. – dzień IV

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

– Mężu adorujący Boże Dziecię
– Obrońco ludzkiego życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci
– Nauczycielu szacunku dla każdego człowieka
– Przykładzie delikatnej i ofiarnej miłości małżeńskiej
– Przewodniku nasz w ziemskiej pielgrzymce ku Bogu
– Wspomożycielu w trudach dnia codziennego
– Opiekunie Świętej Rodziny

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł
Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;
Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,
Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,
by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze.

– o czystość duszy i ciała,
– o zachowanie wierności małżeńskiej,
– o głęboką, wzajemną miłość opartą na Bogu,
– o łaskę uczynienia z siebie daru dla innych,
– o dar macierzyństwa i ojcostwa,
– o dobrych i odpowiedzialnych rodziców,
– o matki i ojców kochających swoje dzieci na wzór Maryi i św. Józefa

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;
Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.
Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze.

– za przykład życia całkowicie oddanego rodzinie
– za wzór ojcostwa zdolnego do ofiary
– za Twoje święte życie pełne cnót i zasług
– za odpowiedzialne i pełne miłości wypełnianie obowiązków w rodzinie
– za opiekę, jaką otaczasz nasze rodziny
– za pełną miłości opiekę nad Świętą Rodziną
– za przykład bezinteresownej służby innym

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,
Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

INWOKACJA ŚPIEWANA

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,
tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

 

WSKAZANIA PASTERSKIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2016

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

  PRZEPISY POSTNE

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

 1. we wszystkie piątki całego roku,
 2. w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

 1. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
 2. w Środę Popielcową,
 3. w Wielki Piątek.
  Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
 1. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 1. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
  – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
 2. Środy Popielcowej,
 3. Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 10 lutego 2016 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 22 maja 2016 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

DANINA DIECEZJALNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

 

Poznań, dnia 6 lutego 2016 roku

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Ogłoszenia Duszpasterskie V Niedziela Zwykła 7 luty 2016

 • W najbliższy wtorek o godz. 18.00 – Msza św. dla Wspólnoty św. Moniki w intencji dzieci.
 • W tym tygodniu – Środa Popielcowa i rozpoczynamy WIELKI POST. Obrzęd posypania głów popiołem odbędzie się w czasie wszystkich Mszy świętych tzn. o godz. 7.15, 11.30, 15.30 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły co do ilości i powstrzymanie się od potraw mięsnych.
 • W czasie Wielkiego Postu zapraszamy wszystkich udziału w nabożeństwach poświęconych Męce naszego Pana Jezusa Chrystusa: w DRODZE KRZYŻOWEJ w dni powszednie od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 11.30, a w piątki również po Mszy św. o godz. 18.00, przygotowanej przez poznańskich poetów oraz w GORZKICH ŻALACH w każdą niedzielę o godz. 18.00.
 • Również w środę, o godz. 18.00, zapraszamy na czwarty dzień WIELKIEJ NOWENNY przed uroczystością św. Józefa. Tym razem w czasie homilii o Szczepan podejmie temat: Św. Józefie, wychowywałeś razem z Maryją.
 • W tym dniu przypada również 76 rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków. W ciągu jednej nocy zabrano z rodzinnych domów około 220 tysięcy Rodaków.
 • W czwartek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i zapraszamy na Mszę św. z udzieleniem Sakramentu chorych o godz. 11.30.
 • W piątek Duszpasterstwo Mężczyzn zaprasza na Mszę św. o godz. 19.00 i po niej na rozważanie cnoty umiarkowania.
 • W przyszłą niedzielę zapraszamy na Godziny skupienia od godz. 15.30. W programie konferencja z cyklu: „Św. Teresa od Jezusa wprowadza w modlitwę „Ojcze nasz, czyli jak otworzyć się na Miłosiernego Ojca”, adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. w intencji naszych dobrodziejów i wspomagających dzieło Fundacji Wzgórze św. Józefa.
 • Zaś „Duszpasterstwo Akademickie Karmel” serdecznie zaprasza na nabożeństwo do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które, jak zwykle w II niedzielę miesiąca, odbywa się w Sanktuarium po Mszy Św. akademickiej o godzinie 19.00.
 • Pragniemy również przypomnieć, że taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na fundusz remontowo-budowlany naszego zespołu klasztornego.

  OGŁOSZENIE FLOS CARMELI – w kruchcie kościoła prowadzona jest sprzedaż książek. Polecamy biografię Franiszka z Fatimy autorstwa jezuity Fernarda Leite. Przykład pokornego, zatopionego w kontemplacji pastuszka pomoże nam dobrze zacząć zbliżający się czas Wielkiego Postu.

   

Nowe życie w Chrystusie na wzór św. Józefa – nowenna- III dzień

Św. Józefie, przyjąłeś w swoim życiu Maryję i Jezusa. – dzień III

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

– Mężu wybrany przez Boga dla Oblubienicy Ducha Świętego
– Patronie broniących poczętego życia
– Wzorze ojcostwa
– Mężu ufający Bogu
– Patronie ludzi czystego serca
– Przykładzie całkowitego daru z siebie
– Wzorze cnót wszelkich

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł
Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;
Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,
Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,
by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze:

– o dobry wybór współmałżonka
– o cnotę czystości dla narzeczonych
– o dobrych i odpowiedzialnych rodziców
– o łaskę wierności Bogu i Jego przykazaniom
– o odwagę w publicznym wyznawaniu wiary
– o wspólną modlitwę w rodzinach
– o obronę przed duchowym upadkiem i wszelkim złem

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;
Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.
Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze:

– za wzór zawierzenia Bogu i doskonałego pełnienia Jego woli
– za ideał ojcostwa zdolnego do ofiary
– za wzór człowieka otwierającego się na łaskę Boga
– za naukę bezinteresownej służby innym
– za przykład życia wypełnionego modlitwą i pracą
– za posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego
– za orędownictwo za nami w trudnych sprawach

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,
Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Inwokacja śpiewana

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,
tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

 

Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela Zwykła 31 stycznia 2016

 • We wtorek, obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z tradycją tego dnia można przynieść ze sobą do sanktuarium świece gromniczne do pobłogosławienia. Porządek Mszy św. jak w dzień powszedni.  W tym dniu w sposób szczególny otaczamy modlitwą osoby konsekrowane, a składka zbierana na Mszach św. jest przeznaczona na żeńskie klasztory kontemplacyjne.
 • Zaś o godz. 19.00, Piwnica duchowa z cyklu Dialogi poetyckie zaprasza na promocję książki „Kilkunastu gniewnych ludzi” i spotkanie z jej autorami – Agatą Ławniczak i Maciejem Mazurkiem. Spotkanie poprowadzą Bogna Hołyńska i Andrzej Sikorski.
 • W środę, obchodzimy wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Na zakończenie Mszy św. o godz. 7.15, 11.30, 15.30 będzie można otrzymać specjalne błogosławieństwo prosząc o wstawiennictwo Świętego w chorobach gardła.
 • Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na  trzeci dzień Wielkiej Dziewięcio-środowej Nowenny przygotowującej do Uroczystości Patronalnej naszego Sanktuarium św. Józefa. Mszy św. z kazaniem przewodniczy o. Szczepan Maciaszek i podejmie temat: Św. Józefie, przyjąłeś w swoim życiu Maryję i Jezusa.
 • W pierwszy czwartek miesiąca zachęcamy Was do wspólnej modlitwy w intencji powołań do naszego Zakonu oraz za osoby pełniące już różne posługi w Kościele. W tej intencji o godz. 18.00, zostanie odprawiona Msza św. wspólnotowa.
 • W pierwszy piątek miesiąca, oprócz stałego dyżuru w konfesjonale, możliwość spowiedzi szczególnie podczas Mszy św. o godz. 11.30 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • W sobotę, po Mszy św. o godz. 11.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
 • wieczorem o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Betlejemskiej. Przyjdźmy po błogosławieństwo od Dziecięcia Jezus Praskiego na dalsze zmagania i wyzwania które przyniesie nam ten rok. Duszpasterstwo Ludzi Młodych serdecznie zaprasza na co środowe spotkania.
 • W niedzielę o godz. 19.00 nasze Sanktuarium nawiedzą relikwie św. Ojca Pio – jego habit i rękawica, którą zakrywał stygmat dłoni. Opiekunem relikwii jest włoski kapłan ks. Paolo Cecere, który odprawi Mszę św. i wygłosi kazanie. Ks. Paolo jest duchowym synem św. O. Pio, a za życia na ziemi Ojca Pio był jego przyjacielem, penitentem, z tej relacji wyrosło powołanie kapłańskie ks. Paolo i wiele dzieł, które przez życie prowadzi ks. Cecere. Ojcowie z klasztoru w Pietrelcinie proszą o umożliwienie złożenia ofiary na cel budowy Drogi Krzyżowej na placu klasztornym.

Nowe życie w Chrystusie na wzór św. Józefa – nowenna- II dzień

Św. Józefie, chroń nas- dzień II

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

– Obrońco jedności rodziny
– Podporo wątpiących i złamanych na duchu
– Pocieszycielu zrozpaczonych i cierpiących
– Wspomożycielu w trudnych chwilach
– Przykładzie cierpliwości i ufności w przeciwnościach
– Obrońco przed pokusami szatana, złym światem i złymi ludźmi
– Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł
Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;
Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,
Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,
by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze:

–  o obronę przed duchowym upadkiem
– o łaskę wytrwania w czystości małżeńskiej
– o dar wiernej, wzajemnej miłości
– o siłę do odpowiedzialnego życia zgodnego z wolą Bożą
– o pomoc w przezwyciężaniu trudności małżeńskich
– o światło w rozwiązywaniu rodzinnych problemów
– o łaskę przebaczania sobie i innym

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;
Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.
Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze:

– za przykład bezgranicznego zaufania Bogu w chwilach trudnych
– za wzór cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu codziennych problemów
– za łaskę przezwyciężania kryzysów małżeńskich
– za przykład wielkoduszności i miłości zdolnej do ofiary
– za towarzyszenie nam w ziemskiej wędrówce
– za pomoc w niesieniu naszych krzyży
– za nadzieję, którą dajesz naszym sercom

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.
On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,
Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.
Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Inwokacja śpiewana

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,
tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

Kantyczki Karmelitańskie- KONCERT

W najbliższą sobotę, 30 stycznia 2016 r. o godzinie 19.00 zapraszamy na koncert Zespołu Muzyki Dawnej Anonymous oraz towarzyszącego mu zespołu instrumentalnego. W czasie koncertu wykonane zostaną po raz pierwszy wybrane Kantyczki Karmelitańskie w opracowaniu Adama  Szyszki na zespół wokalny, kwartet smyczkowy, harfę, obój, flet i klarnet.   Kantyczki Karmelitańskie pochodzą z rękopisu z XVIII w. pochodzący z krakowskiego klasztoru Sióstr Karmelitanek. Rękopis w latach 1922-52 znajdował się w zbiorach prof. Adolfa Chybińskiego,  obecnie  w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rękopis zawiera 357 tekstów kolęd. Do 78 z nich podana jest także melodia. Teksty kantyczek pochodzą z okresu od połowy XVI do końca XVIII wieku.  W czasie koncertu wykonane zostaną również średniowieczne i renesansowe kolędy i utwory o tematyce bożonarodzeniowej pochodzące z różnych krajów Europy.  (m.in. Irlandia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Anglia).    SERDECZNIE ZAPRASZAMYkantyczki

Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Zwykła 24 stycznia 2016

 • W najbliższy wtorek o godz. 19.00Piwnica duchowa z cyklu Kino duchowe zaprasza na dwa dokumentalne filmy Grzegorza Królikiewicz: „A potem nazwali go bandytą”, „Bardzo krótki strajk”, po projekcji spotkanie z Reżyserem.
 • Zaś wcześniej, podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencjach Ojczyzny.
 • W środę, zapraszamy na  drugi dzień Wielkiej Dziewięcio-środowej Nowenny przygotowującej do Uroczystości Patronalnej naszego Sanktuarium.
 • W najbliższą sobotę o godzinie 19.00 zapraszamy na koncert Zespołu Muzyki Dawnej Anonymous oraz towarzyszącego mu zespołu instrumentalnego. W czasie koncertu wykonane zostaną po raz pierwszy wybrane Kantyczki Karmelitańskie w opracowaniu Adama  Szyszki na zespół wokalny, kwartet smyczkowy, harfę, obój, flet i klarnet.

  Dzisiaj nie odbędzie się planowana prezentacja z cyklu „Wielcy Mistycy”, została przeniesiona na czwartą niedzielę lutego.

 •  W związku z rozwojem kultu św. Józefa w naszym sanktuarium prosimy o informowanie nasotrzymywanych za wstawiennictwem św. Józefa łaskach. Świadectwa działania tego Patrona w Waszym życiu można składać w zakrystii.
 • Przypominamy, że nasze Sanktuarium otrzymało przywilej „Drzwi Miłosierdzia” i pod zwykłym warunkami można uzyskać odpust zupełny dla siebie lub dla zmarłego każdego dnia. A w sposób szczególny pragniemy wielbić Boga w Tajemnicy Miłosierdzia podczas Mszy św. o godz. 11.30.

  Ogłoszenia z „Flos Carmeli”: z okazji trwającej Nowenny przed uroczystością św. Józefa polecamy liczne publikacje związane z patronem Sanktuarium a także specjalne wydanie Zeszytów Karmelitańskich poświęcone 25 letniej działalności Piwnicy Duchowej.